Kontakte

Adresa: Shoqata e Resurseve Gjenetike te Bimëve
Rruga: Fran Bardhi; Pallati 12, TIRANE
Email: apgr@apgrl.al