Trajnim mbi ndërgjegjësimin për mbrojtjen e resurseve gjenetike te bimësisë natyrore

  • Trajnim mbi vlerat veçanta qe kane pasuritë bimore të zonës, organizuar në Steblevë, ne 3 Maj 2013, ku morën pjesë fermerët te cilët kultivojnë varietetet autoktone te zonës.
  • Trajnim mbi ndërgjegjësimin për mbrojtjen e resurseve gjenetike te bimësisë natyrore, zhvilluar ne Tirane ne 19 Dhjetor 2013, me studentët e Masterit Shkencor të Fakultetit të Bujqësisë dhe Mjedisit.